Zákaz výkupu částí autovraků po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

dne: 13.05.2016

Podle ustanovení § 8 odst. 5 písm. e) vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, jsou jako odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob vymezeny odpady mající povahu části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku.

Po účinnosti vyhlášky č. 83/2016 Sb., která novelizuje mimo jiné § 8 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, je nově zakázáno vykupovat části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. g), tzn. autovraků od fyzických osob. Vybraným výrobkem je v tomto smyslu myšleno vozidlo (výrobek), ne pouze autovrak (odpad), který je v textu vyhlášky explicitně zmíněn. Pro účely výkupu částí vozidel, tak není rozhodné, zda díl pochází z autovraku (odpadu) či vozidla (výrobku), rozhodné je, že již samotný díl byť z funkčního vozidla představuje odpad pocházející z vybraného výrobku a tento odpad má v tomto smyslu vždy charakter části autovraku, který se vždy zařazuje pod příslušné katalogové číslo odpadu (16 01 17, 16 01 18).

Z tohoto vyplývá, že výkup jakýchkoliv dílů pocházejících z vozidel od fyzických osob, byť bez poskytnuté úplaty, je zakázán. Fyzické osoby mají možnost tyto díly zdarma odevzdat v rámci obecního systému nakládání s odpady či je mohou zdarma odevzdat provozovateli zařízení na sběr autovraků, který má tyto díly povinnost převzít dle § 37b odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

V případě, že fyzická osoba (občan) projeví zájem předmětný odpad, byť bezúplatně, odevzdat do zařízení ke sběru a výkupu odpadů (s výjimkou zařízení ke sběru a zpracování autovraků), je povinností obsluhy zařízení výkup odmítnout s odkazem na zmíněné ustanovení vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

Pro případ, že obsluha sběrny nalezne předmětný odpad až po provedení výkupu, upozorňujeme na ustanovení § 18 odst. 1 písm. e), které stanoví povinnost provozovatele zařízení ke sběru a výkupu odpadů provozovat zařízení v souladu s provozním řádem. Náležitosti provozního řádu zařízení pro sběr a výkup kovových odpadů stanovuje příl. č. 1 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Zde je v bodě 5. 4 uvedeno, že provozní řád musí obsahovat kapitolu „Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu -administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem -způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení.“ Obsluha zařízení je povinna dodržovat provozní řád zařízení a tedy provádět vizuální kontrolu přijímaných odpadů. Odpad vykupovaný od fyzických osob obvykle nedosahuje velkých objemů. Pokud tedy dojde nedbalostí obsluhy při vizuální prohlídce k výkupu odpadu, který je zakázáno vykupovat od fyzických osob dochází k porušení provozního řádu zařízení a § 8 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

65f3b967-a979-469e-994d-bbb060e54f25 « Zpět

Chcete dostávat informace o našich AKCÍCH, NOVINKÁCH A SOUTĚŽÍCH? Zanechte nám svůj mail:

Novinky

další novinky zde »

Doporučujeme