DULEŽITÉ INFORMACE

Pro bezproblémovou likvidaci Vašeho automobilu je nutné doložit, že vozidlo je Vaše.

Potřebné doklady pro fyzické osoby

  • občanský průkaz / řidičský průkaz / pas
  • velký technický průkaz

Doklady pro firmy a podnikatele

  • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné oprávnění k podnikání
  • kopie dokladu o ukončení leasingu, je-li v technickém průkazu záznam o leasigové smlouvě

Pokud je majitel vozu nepřitomen, likvidaci může provést jiná osoba na základě plné moci nebo jiného právoplatného dokladu.

Automobil k likdvidaci

Automobil musí mít vyražené výrobní číslo (pokud je číslo nečitelné majitel musí podepsat čestné prohlášení, že vůz je shodný s automobilem, který je uveden v technickém průkazu).

Automobil může být v jakémkoliv stavu.

Zákonné povinosti

Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech účinná od 1.5.2004 definovala povinnosti nakládání s autovraky v České republice a zahrnovala povinnosti vyplývající ze Směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, přičemž byl zaveden termín „vybrané autovraky“. Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady specifikuje povinnosti pro nakládání s autovraky a následně s vybranými autovraky. Také zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění platných předpisů reaguje na povinnosti nakládání s autovraky.

O co tedy jde?

Zákon ukládá majiteli vozidla, před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel provést tzv. ekologickou likvidaci vozidla a to ve schváleném zpracovatelském zařízení, ve kterém obdrží  protokol o ekologické likvidaci, který posléze poslouží jako potřebný podklad pro odhlášení z registru vozidel na příslušném úřadě.

Pozor na nelegální autovrakoviště a podvodná jednání

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
Takové zařízení vám poté vystaví tzv. protokol o ekologické likvidaci, který má své dané náležitosti. Pokud si nejste jisti zda firma která vám likvidaci vozidla nabízí má k této činnosti náležitá povolení, máte možnost si ji prověřit na následujících stránkách MA ISOH (portál Ministerstva životního prostědí).

Pokud předáte vozidlo k likvidaci neoprávněné osobě ať již je to z důvodu vidiny zisku či neznalosti zákona vystavujete se nemalým problémům v budoucnu a to hlavně finančním.

Likvidační protokol

O správném formálu likvidačního protokolu se můžete přesvědčit na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Chcete dostávat informace o našich AKCÍCH, NOVINKÁCH A SOUTĚŽÍCH? Zanechte nám svůj mail:

Novinky

další novinky zde »

Doporučujeme